Prejsť na obsah

Bezpečná a spravodlivá budúcnosť znamená, že každý sa dokáže dovolať rýchlej a efektívnej spravodlivosti. Aby sme zabránili návratu praktík z minulosti, nestačia prázdne sľuby a silácke reči.

 

Máme pripravené riešenia pre krajinu, kde je polícia riadená nezávisle a riadne vyšetruje každý trestný čin, a to bez ohľadu na to, o akého vplyvného podozrivého sa jedná. Prokuratúra funguje transparentne a nevládne v nej všemocný generálny prokurátor. Súdy rozhodujú predvídateľne, rýchlo a najmä spravodlivo. Tresty sú primerané spoločenskej nebezpečnosti, s cieľom nápravy a zabráneniu recidívy. V PS chceme budúcnosť, v ktorej polícia, súdy, či prokuratúra nie sú zneužiteľné a zákon a spravodlivosť platí pre všetkých rovnako.

Policajný zbor

Vybudujeme dôveryhodnejšiu políciu, ktorá svoje právomoci výkonáva nezávisle, efektívne a s ohľadom na ľudské práva, s hlavným cieľom pomoci obyvateľom a predchádzania a objasňovania kriminality.

Efektívne a nezávislé vedenie polície

 • Zmeníme spôsob výberu Prezidenta Policajného zboru. Kandidáti a kandidátky prejdú verejným aj neverejným vypočutím. Neverejné vypočutie vykonajú pred odbornou komisiou, ktorá bude zložená zo zástupcov všetkých služieb Policajného zboru, nominantov/iek Generálnej prokuratúry, Sudcovskej rady, Ombudsmana a Policajných odborov. Verejné vypočutie bude vykonané pred branno-bezpečnostným výborom NR SR za účasti nominantov relevantných neziskových organizácií.  Minister vnútra si na základe takýchto vypočutí vyberie a následne vymenuje Prezidenta PZ.
 • Právomoci Prezidenta PZ rozšírime o riadiace kompetencie v personálnej, sociálnej aj ekonomickej oblasti. Zároveň bude vypracovaný podrobný plán hlavných úloh na ročnej báze s výhľadom na celé funkčné obdobie ministra vnútra SR. Plnenie tohto plánu bude každoročne vyhodnocované a bude mať dopad na finančné ohodnotenia Prezidenta PZ. Neplnenie si úloh v požadovanej kvalite a kvantite bude mať za následok až odvolanie Prezidenta PZ z funkcie.
 • Odvolať Prezidenta PZ bude môcť minister vnútra na základe zákonom stanovených podmienok, ku ktorým pribudne možnosť odvolania na základe neplnenia si uložených hlavných úloh. Toto hodnotenie bude musieť minister zdôvodniť pred branno-bezpečnostným výborom NR SR. 

Kontrola práce políce

 • Na báze inšpekčných a kontrolných služieb jednotlivých ozbrojených zborov ustanovíme nezávislý štátny orgán, zodpovedný za ochranu všetkých ozbrojených zborov, ako aj celej spoločnosti pred nelegálnou činnosťou ich príslušníkov.
 • Vytvoríme nový systém hodnotenia výkonu policajnej činnosti, a to od radových policajtov až po najvyššie riadiace zložky. Hodnotenie bude vykonané v oblastiach výkonu, odborných vedomostí a aj spokojnosti občanov s výkonom činnosti u každého policajta individuálne. Hodnotenie na ročnej báze bude mať priamy dopad na finančné ohodnotenie policajta a zároveň na jeho kariérny rast. Ten bude možný len na základe nadpriemerného hodnotenia a len vopred stanoveným postupom.

Moderná polícia pre ľudí

 • Zvýšime počet policajtov v teréne tam, kde si to aktuálna bezpečnostná situácia bude vyžadovať. Zároveň znížime počet riadiacich policajtov tým, že zavedieme efektívny systém riadenia policajnej činnosti. 
 • Skvalitníme vzdelávací proces policajtov tak, že bude operatívne schopný vzdelávať policajtov oblastiach, ktoré budú pre ich výkon najpotrebnejšie.
 • Podnikneme kroky na zvýšenie zastúpenia menšín v policajnom zbore zavedením štipendijných schém a vzdelávania spojeného s praxou. 
 • Posilníme prevenciu kriminality s dôrazom na nenásilné riešenie problémových situácií, včasnú a efektívnu komunikáciu s občanmi. 
 • Pomoc občanom a ich ochrana bude zákonne definovaná ako priorita a podľa toho budú systemizované aj tabuľky zloženia počtov PZ a to tak, že bude kladený dôraz na počet tých policajtov, ktorí pôsobia prevažne preventívne na úkor tých, ktorých hlavnou  náplňou činnosti predstavuje represia. Budeme presadzovať uplatňovanie zásady: Čím viac bude efektívnej prevencie, tým menej bude potrebné používať represiu. 
 • Posilníme útvary MV SR určené na boj proti hybridným hrozbám, zariadime výcvik špecialistov a špecialistiek v tejto oblasti a posilníme ich spoluprácu s ostatnými bezpečnostnými zložkami štátu a medzinárodnými štruktúrami.  

Spravodlivosť a justičný systém

Vytvoríme dostupný, predvídateľný a rýchly justičný systém, ktorý ľuďom prinesie spravodlivé a vymožiteľné riešenia sporov a právnych problémov plynúcich z rôznych životných situácií.

Predvídateľná a rýchla spravodlivosť dostupná každému

 • Vytvoríme platformu „Spravodlivosť online“, ktorá ľuďom poskytne:
  • Nezávislé zhodnotenie právneho problému alebo sporu obsahujúce informácie o pravdepodobnosti úspechu, ako dlho bude trvať jeho vyriešenie a koľko to bude stáť, aké má človek práva, povinnosti a možnosti riešenia, aby sa daný problém podľa možností nepretavil do sporu.
  • Asistenčné služby, vďaka ktorým človek získa kontrolu nad riešením svojho problému alebo sporu. V tejto fáze bude možné využiť negociačné a mediačné služby s cieľom urovnať spor alebo dosiahnuť zmier. Ak sa to nepodarí, systém pomôže s výberom najvhodnejšieho advokáta alebo so sprostredkovaním bezplatných služieb Centra právnej pomoci.
  • Expresný online súd, ktorý bude schopný rozhodovať jednoduchšie spory do výšky 10000 eur v maximálnej lehote 60 dní. V tejto fáze systém vygeneruje potrebné podania a usmerní pri predkladaní dôkazov.
 • Chceme, aby boli súdne rozhodnutia predvídateľné, preto vytvoríme systém pre zjednocovanie súdnej a rozhodovacej praxe. Prinesieme poriadok do protichodného rozhodovania sudov na rôznych stupňoch.
 • Máme cieľ skrátiť súdne konania o polovicu, a preto zavedieme časové ciele a kalendáre pre každé súdne konanie a nové pravidlá pre odvolania. Rozhodovanie súdov nemôže trvať roky, ako je tomu dnes.

Efektívne, produktívne a kvalitné súdy

 • Zavedieme nový systém efektívneho riadenia súdov, ktorý stojí na digitalizácii, sledovaní výkonov a flexibilnom riadení zdrojov.
 • Vytvoríme kvalitné podmienky pre kvalitných sudcov. Zmodernizujeme prípravu, celoživotné vzdelávania a podporné štruktúry sudcov a sudkýň. 
 • Prinesieme férové a objektívne hodnotenie výkonu sudcov. Nastavíme spravodlivé kritériá, ktoré budú brať do úvahy aj názor verejnosti, budeme ich pravidelne zverejňovať a vyvodzovať z nich dôsledky.
 • Presadíme povinnosť sudcov komunikovať s verejnosťou. Súčasťou dobre fungujúceho justičného systému je aj schopnosť sudcov si obhájiť svoje rozhodnutia pred verejnosťou.

Zásadná reforma prokuratúry

 • Chceme zrušiť súčasný sovietsky model prokuratúry a transformovať ju na model štátneho zastupiteľstva. Táto zásadná reforma prokuratúry bude založená na:
  • výraznom oslabení právomocí generálneho prokurátora, ktorý už nebude môcť, napríklad pomocou § 363, zasahovať do vyšetrovaní,
  • radoví prokurátori budú procesne nezávislí, aby ich nadriadení nemohli zasahovať do káuz a bola daná jasná zodpovednosť za ich vyšetrenie,
  • výkon prokurátorskej činnosti bude oveľa dôslednejšie kontrolovaný vďaka novému systému inštitucionálnej aj verejnej kontroly.

Boj proti kriminalite a korupcii

 • V rámci rekodifikácie trestného konania by sa mala väčšina dokazovania presunúť pred súd, uplatní sa zásada, že dôkaz stačí vykonať jeden krát a dôjde k zrušeniu § 363 a k jeho nahradeniu mechanizmom kontroly zákonnosti prípravného konania, v ktorom bude mať posledné slovo sudca pre prípravné konanie a nie generálny prokurátor.
 • Vykonáme tiež komplexnú reformu ukladania trestov, založenú na posudzovaní spoločenskej závažnosti trestných činov, využívaní restoratívnej justície a progresívnom trestaní za správne delikty. 
 • Zavedieme reguláciu lobingu a konfliktu záujmov. Dnes sme jednou z posledných krajín EÚ, ktorá nemá pravidlá pre kontakt záujmových skupín s politikmi a konflikty záujmov pri rozhodovaní.
 • V rámci reformy majetkových priznaní zabezpečíme ich kontrolu prostredníctvom jedného nezávislého orgánu, ktorý bude využívať na vyhodnotenie podaných priznaní aj automatizované elektronické nástroje slúžiace okrem iných kritérií na identifikáciu rizikových majetkových priznaní, ktoré budú následne podrobené hĺbkovej kontrole.  

Spravodlivá spoločnosť  

 • Chceme intenzívne rozvíjať model rodinných súdov, ktorý stojí na spolupráci sudcov, súdnych úradníkov, psychológov, mediátorov a sociálnych pracovníkov.
 • Presadzovať budeme dekriminalizáciu marihuany. Našim cieľom je prejsť od trestania k pomoci. Preto chceme dekriminalizovať marihuanu na medicínske a rekreačné účely, ako aj pestovanie malého množstva rastlín rodu Cannabis v počte do 5 kusov. 
 • Zabezpečíme, aby výkon trestu prebiehal primeraným spôsobom a najmä s cieľom podporiť nápravu trestaného bez budúcej recidívy.
 • Nastavíme nové pravidlá legislatívneho procesu, ktoré zastavia chaos a netransparentnú tvorbu legislatívy.
 • Preskúmame možnosti referenda a zavedenia novej formy priamej demokracie, “občianskeho zhromaždenia” ako spôsobu hľadania spoločenského konsenzu. 

Celý program pre oblasť bezpečnosti a spravodlivosti predstavíme v septembri. Tu sú predstavené vybrané priority PS v daných témach. Naším gestorom pre oblasť bezpečnosti je Jaroslav Spišiak a pre oblasť spravodlivosti a justície Branislav Vančo. Na príprave predstavených opatrení spolupracovali aj ďalšie odborníčky a odborníci. 

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare